ทองคำ วันนี้ เปิดตลาด เกินกว่าที่คิด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเถชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ผันผ วนหนัก วันที่ 1 1 มีนาคม 2564 สมาค มค้าทองคำ รายงาน รา คาทอ งไทย ครั้งที่  1 เมื่อเวลา 09:27 น. โดยร าคาทองล่าสุดใน วันนี้ ราคานั้น ได้ปรั บขึ้นมา 15 0 บา ท

โดยวันนี้ท องคำแท่ ง รับ ซื้อบาทละ 25,000 ข ายออกบ าทละ 25,100 บาท ส่วนทอ งรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 24,544.04 ขายออกบาทละ 25,600 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อท องคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สค บ. ซึ่งรายละเอีย ดเหล่านี้ผู้บริโภ คทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทอ งตาม ร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายทอ งต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5  ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและท องรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ไ ด้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอก ประเภทสินค้าชัดเจ นว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชั ดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่า ไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็น ต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโ ก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำห นักของทองแต่ละชิ้นใ ห้ชัดเจน

ที่มา สมค มผู้ค้าทอ งคำ