อุตุฯประกาศเตื อนภัย พายุฤดูร้อน ฉบับที่ 6 เตรียมรับมือ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า ช่วงนี้ยังไงดูและร่างกาย กันนิดนึง กร มอุตุฯ ประกาศเตือนพ ายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบ น (มีผลกระท บถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564) ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 03 มีนาคม 2564

ในช่วงวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ปร ะเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ างพื้นที่

โดยมีลักษณะข องพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่าบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออ ก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลม กระโชกแรง และฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิ ตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยจะมีผลกระทบดังนี้

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ จังหวัดอุตร ดิตถ์ สุโขทัย  พิษณุโลก กำแพงเพชร พิ จิตร เพชรบูรณ์ และตาก

ภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา

ภาคกลาง จังหวัดนครสวร รค์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุ รี ราชบุรี พระนครศรีอยุธย า อ่างทอง สิง ห์บุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก จังหวัดน ครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ จังหวัดเพ ชรบุรี และประจ วบคีรีขันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ จังหวั ดสุโขทัย พิษณุโ ลก กำแพงเพชร พิจิตร เพช รบูรณ์ และตาก

ภาคกลาง จังหวัดอุทัยธ านี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และรา ชบุรี

ภาคใต้ จั งหวัดเพชรบุรี และประจ วบคีรีขันธ์

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง แผ่ลงมาป กคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่มีลมใต้และล มตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย

และทะเลจีนใต้เข้าม าปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพม หานครและปริมณฑล

อย่างไรก็ตาม ขอให้ติ ดตามประกาศจา กกรมอุ ตุฯด้วยนะคะ เพื่อความปลอ ดภัย