เจ้าของร้าน ยืนมึน ทองคำ ลดอีกแล้ว

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ส มาคมค้ าทอ งคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:27 น. โดยราคา ทอ งล่าสุดในวันนี้ ราคานั้น ได้ปรั บลดลงมา 200 บ าท

โดยวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบา ทละ 24,400 ข ายอ อกบาทละ 24,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบ าทละ 23,967.96 ขา ยออกบ าทละ 25,000บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเห ล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้ อท องตามร้านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้านขา ยท องต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอ ง

 

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขายท องแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำ เหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจ จะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอ ยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำ ไล

3 มีการระบุชัดเจน ว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็น ต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิ ต

5 ต้อ งระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจน