บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนชรอบใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า ให้ไว้เลย ซึ่งในส่วนของ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิก ารนั้นมักได้รับสิทธิ์อันดับแลกๆของม าตรการต่างๆ ล่าสุด คลังเร่งบูรณาการฐานข้อมูล ก่อนเปิดลงทะเบีย น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ซึ่ง อาจต้องเผยรายได้ทั้งครอบครัว น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างบูรณาการฐานข้อมูลป ระชาชนคนไทยทั้งหมด เพื่อนำปรับปรุงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

โดย ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้มีร ายได้น้อยมากที่สุด และอาจนำข้อมูลรายได้ของครอบครัวมาประกอ บการพิจารณาด้วย ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงท ะเบียนใหม่ทั้งหมด หลังสถานการณ์การ คลี่คลาย

 

ทัั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องปรับปรุงทุกๆ ปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด โดยปัจจุบันมีประชาชนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ 13.8 ล้านคน ซึ่งบางรายไม่เข้าเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อย ขณะที่บางรายเข้าเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อย แต่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มเงื่อนไขบางประการ เช่น การยินยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ของครอบครัว เป็นต้น ทั้งนี้หากฐานข้อมูลพร้อม ก็จะสามารถดูได้ว่า ประชาชน 1 คน ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากรัฐบาลไปบ้าง

และจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านสวัสดิการของหน่วยงานอื่นอีกมากน้อยแค่ไหน ให้ได้รับสิทธิที่เหมาะสม และเป็นการช่วยเหลือได้ตรงจุด

ในอดีต ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ได้สวัสดิการฯ มีสถานะการเงินทั้งของตัวเองและครอบครัวเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร เนื่องจากในการลงทะเบียนที่ผ่านมาไม่ได้ขอให้ผู้ลงทะเบียนยินยอมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่การลงทะเบียนใหม่จะต้องกดยินยอ มเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ทุกปี หากพบผู้ที่ได้รับสิทธิหรือครอบครัว มีรายได้เพิ่มขึ้นและเกินกว่าที่กำหนด ก็จะมีการตัดสิท ธิออกจากระบบ รวมทั้งเปิดให้ผู้ที่มีร ายได้ลดลงและเข้าเกณฑ์เงื่อนไขได้ลงทะเบี ยนเพื่อเข้ารับสวัสดิการดังกล่าว” น.ส.กุลยา กล่าว

น.ส.กุลยา กล่าวว่า สำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เดิม สศค.ได้กำหนดที่จะเสนอราย ละเอียดต่อนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ขณะนี้เนื่ องจากสถานการณ์เปลี่ยน จึงอาจจะมีการพิจารณาเรื่อ งกรอบเวลาการหารือในประเด็นนี้อีกครั้ง