เช็กเลย เปิดโทษปรับ 3 ระดับ คนไม่ใส่แมสก์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า บันเทิง จริงๆ  แต่ ถ้ามองอีกมุมถือว่าถูกต้องเพราะคนไม่สวมแมสต์และไม่ระวัง เยอะจริงๆ

หลังจากพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งให้ประชาชนที่ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย แม้กร ะทั่งตอนอยู่ในรถ หากอยู่เกิน 2 คน ต้ องใส่หน้ากากอนามัยเช่นกัน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามพ.ร.บ.โร  คติดต่อ พ.ศ.2558

โดยให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ สวมหน้ากากอน ามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีทุ กครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเค หสถาน หรือสถานที่พำนัก

โดยกรณีนี้พล.ต.อ.อัศวิน เผยว่า เชื่อว่าแต่ละบ้านมีหน้ากากอนามัยอยู่แล้ว จึงขอให้ปฏิบัติตาม หากไม่อยากถูกปรับต้องสว มหน้ากา กอนามัย ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันตัวเองแล้ว ยังป้องกันการแพร่เ ชื้อบุคคลรอบข้าง

หากพบเห็นผู้ไม่สวมหน้ากากให้แจ้งตำรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโร คติ ดต่อ (เขต) ส่วนกรณีแจ้งเขต เขตต้องดำเนินการแจ้งความต่อตำร วจ เพื่อสอบสวน นำส่งอัยการ และให้พิจารณา เพื่อเปรียบเทีย บปรั บตามดุลยพินิจศาลต่อไป

จากข้อมูลตามบัญชีอัตราการเปรียบเทีย บแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการโร คติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรีย บเทียบ 2563 ระบุถึงโท ษความผิ ดตาม พ.ร.บ.โรคติ ดต่อ 2558 ว่า

มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อตามมาตรา 34 (1) (2) (5) หรือ (6), มา ตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5), มาตรา 40 (5) หรือไม่อํานวยควา มสะดวกแก่เจ้าพนักงา นควบคุมโร คติดต่อต ามมาตรา 39 (5) ต้องระวางโท ษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

โดยมีการจำ แนกอัตราค่าปรั บใน 2 แบบ แบบที่ 1 มาตร า 34 (5) หรือ (6) ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 บาท

ครั้งที่ 2 จำนวน 12,000 บาท และตั้ งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้ นไป 20,000 บาท

และมาต รา 34 (1) (2), มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5), มาตรา 40 (5) และมาตรา 39 (4) ปรับในอัต ราเดียว 20,000  บาท