12 จังหวัดล่าสุด สั่งงดออกนอกบ้าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามต้องบอกว่า จะไปไหนได้ชั่วโมงนี้ ล่าสุด สำหรับสถานการณ์การแ พร่กระจายของ CV-19 ตอนนี้ยังพบผู้ติดรา ยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายจังหวัดหามาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพ ร่กระกระจายในพื้นที่ ล่าสุดวันที่ 29 เม.ย. 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ติ ด CV-19 ในประเทศไทย โดยระบุข้ อมูลเรื่อง 12 จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจา กเคหสถาน ตั้งแต่ช่วงเวล า 21.00-04.00 น. ดังนี้

รายชื่อ 12 จังหวัด งดออกนอบ้าน ตามช่วงเวลา 23.00-04.00 น.

1. จังหวัดชัยนาท (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

2. จังหวัดนนทบุรี (ช่วงเวลา 21.00-04.00 น.)

3. จังหวัดนครปฐม (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

4. จังหวัดสมุทรสาคร (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

5. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วงเวลา 22.00-04.00 น.)

6. จังหวัดตรัง (ช่วงเวลา 22.00-04.00 น.)

7. จังหวัดยะลา (ช่วงเวลา 22.00-04.00 น.)

8. จังหวัดบึงกาฬ (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

9. จังหวัดนครนายก (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

10. จังหวัดปทุมธานี (ช่วงเวลา 21.00-04.00 น.)

11. จังหวัดสมุทรปราการ (ช่วงเวลา 21.00-04.00 น.)

12. จังหวัดสงขลา (ช่วงเวลา 22.00-04.00 น.)

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริม ณฑล ร่วมมือกันเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และรักษ าสุขอนามัยของตัวเอง งดการรวมกลุ่ม เช่น การรับประท านอาหารร่วมกัน เนื่องจากสถิติของกรมควบคุม พบว่า ในช่วงเทศกา ลสงกรานต์ มีกลุ่มก้อนที่พบการติดจากการรับประทานอาหารในร้านอาหารร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดในวัยทำงาน เมื่อติดแล้ว ก็เป็นการป่ว ยแบบมีอาการ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการขอ งแต่ละพื้นที่ เพื่อลดการแพ ร่กร ะจายของ CV-19